Agapito “ Menus Rekursu hamosu Difikuldades ba ekipa vizilansia iha Terenu foti Pasiente Covid-19”

Covalima ( RCCT ) 09-07-21, Relasiona ho implementasaun Serka sanitaria ba programa propagasaun ho vasinasaun Covid-19 no Vasinasaun nebe maka durante ne implementa Hela iha Municipio Covalima .

Xefe Departementu tipu Servisu Saude Municipal Covalima Agapito de Jesus Nunes hateten propagasaun Covid-19 durante ne’e La’o Hela komesa hosi tinan kotuk 2020 ate Agora tinan 2021.

Propagasaun Covid19 durante ne’e hahu La’o komesa iha tinan kotuk 2020 hanesan halo promosaun prevensaun Liu hosi sosializasaun ba iha komunidade Hotu iha Municipio Covalima. E nune mos hahu hosi Fulan Janeiru tinan 2021 tuir mata dalan viziolansia sidadaun nebe maka Tama hosi estranjeiru ka hosi nasaun seluk tenki Tama karantina tanba sei Liu hosi test Swap. No total komunidade iha Municipio Covalima nebe Mak halo test Swap iha Fulan janeiru ate Agora hamutuk Ema rihun lima resin no detekta Kazu positivo hamutuk Ema atus Rua hat nulu resin iha tinan 2021” Relata Agapito

Agapito Informa durante Implementasau halo servisu propagasaun covid-19 ne’e iha Difikuldade barak Mak infrenta inklui menus rekursu humanu no mos fasiliades.

Ita Hotu hatene katak Virus Covid-19 hanesan moras foun Ida ba iha Ita hotu nebe Mak difikuldade Permeiru Mak menus rekursu umanu no ekipamentus atu hodi estabelese Ita Nia komunidade Sira bainhira hetan moras Covid – 19 no iha tinan Ida ne’e 2021 konsege hetan duni fatin kuarantina iha Municipio Covalima Mak hanesan iha polo, Aeroportu,Covec bairo costa, hotel Elivan” Dehan Agapatio

Agapito mos informa iha mos kada ves iha terenu Hasoru komunidade barak mak ladun kopera ho ekipa vizilansia sira nebe atu ba foti pasiente Covid-19.

Ami mos hasoru difikuldade kona ba koperasaun serbisu iha parte vizelansia nian mak hanesan dala ruma iha baze ka iha terenu Komunidade Sira hateten Ami lori Covid atu ba oho Sira” Tenik Agapito.

Tuir informasaun iha terenu RCCT nota katak Agora dadaun komunidade Sira nafatin hakbesik an ba iha sentru Saude Sira hodi simu Vasina Covid-19 .

Jurnalista : Lito de Jesus

Editor       : Chamot Nahac