Administrador Postu Tilomar husu Jovem sira atu evita an husi konflitu

Covalima (RCCT) 07-01-21 Administrador Posto Administrativo Tilomar Jose Ferreira Xavier hateten, nia parte observa situasaun iha tempo natal no Tinan foun 2020 ba 2021 situasaun hakmatek maibe jovem ida maka lakon nia vida iha Postu Administrativo Tilomar Suku Lalawa. 

“ Tuir hau nia observasaun ne’e situasaun ne’e lao hakmatek, maibe foin lalais iha Suku Lalawa maka Jovem ida mate, Maibe Suspeito sira ne’e prosessu ona iha tribunal, no rua balun ne’ebe maka sei kategoria deskonfia ne’ebe oras ne’e dadaun ne’e sei iha prijaun preventiva, no Situasaun seluk durante ne’e ita hare lao diak hela ” Administrador Tilomar Jose ne’e dehan.

Relasiona ho akontesimento ne’e, Administrador Posto Tilomar husu ba Jovem sira atu evita an husi Konflito, atu labele envolve an iha asaun ne’ebe maka krime, atu nune’e labele impede futuru.

“ Hau hanesan Administrador Posto Tilomar,hakarak rekomenda ba jovemtude sira hotu, diak liu evita husi Konflito, kuando envolve iha asaun ne’ebe maka krime ne’e impede prosessu tomak iha future oin mai, liu-liu ita nia inan ama sira ne’ebe maka buka sira nia moris ho ekonomia ne’ebe maka menus, ita hotu hatene katak, kuando jovem sira envolve iha asaun hanesan ne’e impede future no impede mos ekonomia ne’ebe maka atu haburas ita nia rai laran ” Jose dehan.

Entertanto akontesimento ne’ebe akontese iha loron 31 fulan dezembru iha situasaun kalan, iha ona prosessu iha Tribunal, maibe suspeito nain rua sai autor ba kazu refere, tamba ne’e dadaun ne’e suspeito nain rua tama prijaun preventive, no nain 4 seluk fila ba hela fatin no kada semana apresenta sira nia an ba Polisia eskuadra tilomar.

Jornalísta : Tynho Gusmão
Editor       : Chamot Nahac