2022 SEPFOPE Covalima Halo Mediasaun ba kazu laboral 5

Covalima (RCCT) 11-22- Hahu iha fulan Janeiru to’o Maiu Tinan ne’e Sekretariu Estadu ba Polítika Formasaun Profisional no Empregu, (SEPFOPE) Covalima rejista kazu disputa laborál iha servisu fatin hamutuk 5.

Maibe Kazu Disputa Laboral 5 ne’e SEFOPE Covalima Sulusiona liu husi halo mediasaun.

Kazu ne’ebé rejista iha tinan 2022 hahú fulan Janeiru- Maiu ne’e, SEFOPE rejista kazu disbuta laboral hamutuk lima (5) husi kazu sira ne’e ami rezolve ona liu husi mediasaun” informa Diretór SEPFOPE Covalima Augusto Asis ba RCCT iha nia kna’ar fatin, Tabakolot, Quarta Feira (11/5).

Tipu kazu disputa laboral ne’ebé rejista iha SEPFOPE mak hanesan kazu disputa laboral ba kompensaun servisu, traballdor ne’ebé servisu liu oras wainhira hakotu relasaun servisu traballador hamutuk na’in lima (5).

SEPFOPE halo mediasaun bainhira trabador sira hato’o keixa ba SEPFOPE no hato’o karta xamada ho durasaun tempu semana ida hodi fo obsaun ba kompaña atu fo servisu ou kontinua lori prosesu ba nivel arbitrajen.

Prosesu kontinua lori ba nivél arbitrajen ne’e sei partitisipa husi prezidente CCI-TL,reprezenta husi KSTL,SEPFOPE hodi bolu konselu arbitrajen traballu halo julgamentu trabaldor ne’ebé mak iha problema ho Kompaña sira.” Katak Diretor SEFOPE Covalima

Prosesu aprezenta ba iha arbitrajen ne’e servisu tenke tripartida no tenke halo juramentu hodi hato’o buat ne’ebé los, wainhira la hetan solusaun mak sei lori prosesu ne’e ba iha tribunal.

Jornalista: Jhana Cardoso

Editor : Chamot Nahac