2020 Sidadaun hamotuk 1633 maka trata Dokumentos iha Notariado Covalima

Covalima (RCCT) 13-01-21, Servisu Municipal Registo Sivil no Notariado Munisipio Covalima Regista Sertidaun Nascimento hamutuk Rihun Ida atus Nen Tolu nulo resin Tolu ne’ebe kompostu husi Sertidaun Obito ,Sertidaun Cazamento ,no Sertidaun Rafikasaun Moris.

Tui Director Servisu Municipal Registo Sivil no Notariado Municipio Covalima Antonio Sarmento iha nia intrevista hateten hahu husi Janeiro to Dezembro Dois Mil Vinte(2020) Servisu municipal Registo Sivil no Notariado Municipio Covalima Regista Sertidaun Moris ba Adultos regular Crianças 0-5 anos no Registo ba Kosok Oan ,Mane atus Walu resin Walu(808) Feto atus Walu Ruanulo resin Lima(825)no total(16633)

Komesa janeiro 2020 to dezembro 2020 iha monisipio covalima registo sertidaun nascimento komesa husi registo regular ba adultos , criancas ou ba labarik ninian 0-5 anos no mos ba registrasaun kosok oan nebe uza deklarasaun suco neebe total husi registrasaun nee mane atus walu resin walu (808) feto atus walu ruanulo resin lima(825)no total(16633)”

Director Servisu Municipal Registo Civil no Notariado Municipio Covalima Antonio Sarmento hatutan Servisu Registo Civil no Notariado Covalima mos halo ratificasaun ba Sertidaun Nascimento ne’ebe hetan falhansu ba naran data Moris no mos ba Sertidaun Casamento no mos Obito

ami mos halo ratificasaun ba sertidaun nascimento neebe falhansu ba dadus no naran no data moris hamutuk rihun ida atus tolu tolu nulo resin neen(1336) no ratifikasaun ba casamento total tolu nulo resin sia(39) no ba sertidaun obito mane nen nulo resin tolu (63)feto lima nulo resi lima (55) no total nee atus ida sanulo resin walu(118)”

Entretanto total dadus hirak ne’e Director Notariado fosai iha nia kna’ar fatin Edifisiu Notariado Municipio Covalima

Jornalista: Jhana Cardoso

Editor : Chamot Nahac